Noomi Hedlund

Moderator

Jag har sedan 2012 haft regelbundna uppdrag som moderator samt som medverkande i panelsamtal och debatter i olika delar av landet, en roll som jag trivs mycket bra i.
 
Jag modererar oftast samtal som på olika sätt kretsar kring musik- kulturfrågor, men jag har även modererat helt andra typer av samtal och ämnen, t ex samtal om utbildning, militärt försvar, civilsamhällesfrågor samt frågor som berör psykisk ohälsa.
 
Oavsett samtal och inriktning ser jag alltid till att vara påläst för att kunna ställa relevanta följd- och motfrågor, samt för att det ska bli så givande samtal som möjligt för såväl publik som deltagare. Innan samtalen kommer jag och uppdragsgivaren överens om vad vi vill lyfta fram, samt vad som är målet med samtalet. Vill vi skapa enighet, vill vi lyfta fram olika perspektiv eller vill vi skapa debatt? Målet med samtalet sätter hela anslaget och styr min roll som moderator. Jag tror att samtalen blir bättre om man bygger en inbjudande och rak relation till både publik och deltagare, vilket gör att samtalen snabbare kan gå in på kärnan och bli relevanta. Jag tror också att det är bra om många frågor i samtalet kan få vara spontana, för att kunna fånga upp det som sägs på ett bra sätt.
 
Jag försöker alltid sätta en avslappnad och inbjudande ton under samtalen, utan att för den skull väja för svåra och skarpa frågeställningar. Jag trivs som bäst under press, och är lugn under samtalen. Jag är känd för att prata snabbt men tydligt, och har inget emot att, om arrangören önskar, väva in publik- eller chattfrågor under samtalen. 
 
Jag har vid ett flertal tillfällen ombetts hålla ett inledande anförande eller en avslutande sammanfattning  i samband med att jag modererar, vilket jag gärna gör. Ibland verkar jag också som konferencier vid större konferenser, och då blir det ofta naturligt att sammanfatta dagen eller seminarierna i slutet av programmet.
 
Jag har under åren haft moderatorsuppdrag för bl a Kungl. Musikhögskolan, Svensk Scenkonst, Kungl. Musikaliska Akademien, Unga tankar om musik, Föreningen Svenska Tonsättare, Riksting för västerländsk konstmusik, Sveriges Vägledares Riksförbund, Blåsarsymfonikerna i Stockholm, Folk och Kultur samt Stims promotionsnämnd. Samtalen har varit live i konsertlokaler och på konferenser runtom i landet, såväl som digitalt och i hybridformat. Många av samtalen har spelats in och några har också sänts i TV.
 

Jag har sedan 2012 haft regelbundna uppdrag som moderator

Utöver att vara moderator medverkar jag också regelbundet i olika panelsamtal, diskussioner och intervjuer. Det har delvis ingått i mina olika uppdrag, men jag har också allt oftare tillfrågats att medverka som “fri debattör” och som representant för en viss genre, infallsvinkel eller politikområde. Dagens kulturdebatter har blivit alltmer polariserade, och tonläget är ofta högt. Jag tycker att det då är extra viktigt med sunda, faktabaserade dialoger. Konsensus bör nästan aldrig vara ett mål för ett panelsamtal eller debatt, men samtalet bör vara konstruktivt, insatt och resonerande, även när ämnen är komplexa eller väcker känslor. Jag brukar ofta bjuda på mig själv och inte sällan ha ett humoristiskt anslag när jag medverkar i debatter och panelsamtal.
 
Jag är väl insatt i svensk kulturpolitik med erfarenheter av att vara både musikstudent, musiker, arrangör, konstnärlig ledare, styrelseordförande, referensgruppsledamot, VD och med att arbeta brett med opinionsbildning och påverkansarbete. Jag värnar offentlighetsprincipen och yttrandefriheten, och anser att kulturen – och inte minst kulturpolitiken – skulle gynnas av ett modigare och mer transparent förhållningssätt gentemot såväl skattebetalare som artister och finansiärer. 

Moderering av panelsamtal om blåsmusik, Folk och Kultur 2021:

Rulla till toppen